Kim Jong-soo (프로필,대표작,참여작품,바탕화면,배경화면) | OZZO - 문화 제작소

본문 바로가기
Kim Jong-soo
Kim Jong-soo
 • Kim Jong-soo
 • 1964-11-30
 • South Korea
 • <<다른 명칭>>
  김종수
  Kim Jong-su
  Jong-soo Kim
  Jong-su Kim
 • Acting
 • Korean actor.
Profile Photo
Kim Jong-soo #0
Kim Jong-soo #1
YouTube
Search No Result!!
참여 작품
어른이 되기 전에
당신의 누아르
홈 스위트 홈
Copyright © OZZO.kr. All rights reserved.